กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

5 โรงเรียนน่าสนใจในเชียงใหม่

5 โรงเรียนน่าสนใจในเชียงใหม่

5 โรงเรียนน่าสนใจในเชียงใหม่

                เรียกได้ว่าทุกวันนี้อนาคตของนักเรียนนักศึกษาล้วนถูกชี้วัดด้วยคุณภาพของคนนั้น ๆ ว่ามีความสามารถ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด อีกประการก็คือสถานศึกษา การเลือกสถาบันที่เราสนใจ และตรงหลักสูตรที่เราชอบก็มีผล ทาง riianroo.com รวบรวม 5 โรงเรียนน่าสนใจในเชียงใหม่ มาให้ได้ทราบข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเรียนที่สถาบันนั้น ๆ จะมีโรงเรียนอะไรบ้างไปดูกัน

5 โรงเรียนน่าสนใจในเชียงใหม่

1.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบตะวันตกสำหรับเด็กชายแห่งแรกในล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430 สมัยรัชกาลที่ 5)โดยศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ที่บ้านวังสิงห์คำ เรียกว่า “Chiangmai Boys’ School” ปัจจุบันเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังของเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 – ม.6 มีนักเรียนประมาณ 5,000 คน เป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาจารย์โดยประมาณ 383 คน

คำขวัญ  LUX ET VERITAS “แสงสว่างและความจริง”

ตั้งอยู่ที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2.โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนสตรี เริ่มสถาปนาตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เด็ก ๆ ที่นี่มักจะเป็นเด็กเรียบร้อย รักการเรียน แต่ก็ไม่แพ้กิจกรรม ทำให้สามารถเข้าสอบได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่าไม่ต้องเป็นห่วง วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รู้เท่าทันสังคม ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรัก การรับใช้และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามเจตนารมณ์ของคณะอุร์สุลิน”

ตั้งอยู่ที่ 166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 บทพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน 26 ตาราง วา

3.โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนเอกชนลำดับที่สามในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมีจำนวนครูรวม 2 แผนกกว่า 400 คนและนักเรียนรวม 2 แผนกกว่า 5,000 คน ภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนก็ประกอบไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ สนามหญ้า แปลงดอกไม้จำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (Joseph Andre’ Gueguen) หรือ “บราเดอร์อังเดร” ซึ่งท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม มีการเรียนการสอนแบบ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน โดยหลักสูตรปกติในระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.ปลาย) แยกออกเป็น 2 แผนการเรียนคือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย ศิลป์-ภาษาจีน, ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส, ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น, ศิลป์-ดนตรี และศิลป์-คำนวณ

คำขวัญ  ละติน: Labor Omnia Vincit “วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ”

ตั้งอยู่ที่    แผนกมัธยม: 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

               แผนกประถม: 269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

                กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย ตัวอาคารของโรงเรียนจะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างท้องถิ่นสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายรวมกันอยู่ว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศในแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์การก่อสร้างไม่เหมือนกันเป็นการบ่งบอกถึงท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นอาคารเรียนของแต่ละโรงเรียนจะเป็นตัวอาคารเชื่อมติดกันตามทฤษฎีใหม่ที่ว่า การแยกอาคารจะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแต่จะเป็นอาคารสองชั้นสีขาว ประดับด้วยกาแลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา นอกจากนั้นผนังห้องเรียนทุกห้องทำด้วยศิลาแลง นับเป็นสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับแมกไม้และขุนเขาที่อยู่เบื้องหลังอาคารเรียน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นแบบทั่วไป และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนผลายในแผนการเรียน วิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต, อังกฤษ-ฝรั่งเศส, อังกฤษ-เยอรมัน, อังกฤษ-ญี่ปุ่น และอังกฤษ-จีน

มีปรัชญาว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” และคำขวัญที่ว่า “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 บนเนื้อที่ประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร

5.โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2513 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้น ม.6 จบการศึกษาไปแล้วรวม 16 รุ่น รวม 1,798 คน ผู้ดำเนินการได้ยึดนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกด้าน โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการจัดการหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ตามลำดับ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่จัดทำตามหลักสูตรการศึกษา 15 ปี 5 ช่วงชั้นคือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนกวิทย์-คณิต และแผนกศิลป์-คำนวณ

คำขวัญ เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำวิยนัย ใฝ่กีฬา

ตั้งอยู่ที่ 6/1 ถนนช้างเผือก ซอย5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 97 ตารางวา

และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเชียงใหม่ เพราะนอกเหนือจาก 5 โรงเรียนที่เรากล่าวไปแล้ว ยังมีอีกหลายโรงเรียนในเชียงใหม่ที่มีคุณภาพและน่าเรียนไม่แพ้กันเลยนะคะ

แนะบทความที่น่าสนใจ

หากจะพูดถึงศาสนาสถาน หลายคนมอง ‘วัด’ เป็นอันดับแรก เพราะประเทศของเรามีพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ จึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยเมืองไทยของเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีศาสนาอื่นด้วยเช่น คริสต์ , อิสลาม ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง โบสถ์คริสต์ และมัสยิด(พบได้เยอะมากในภาคใต้) ส่วนจะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันกับ 8 ศาสนาสถานน่าเที่ยว กันเลยนะครับ

8 ศาสนาสถานน่าเที่ยว