กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

จบ ม.3 ต่อ ปวช.เอกอะไรดีหนอ

          ตอนนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมเป็นเวลาแรมเดือนแล้ว โดยเฉพาะน้อง ๆ ม.3 ที่กำลังสับสนว่าตัวเองอยากเรียนต่อ ม.ปลายซึ่งมีทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์เมื่อจบแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัย หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการเรียนต่อสายอาชีพในระดับ ปวช. ซึ่งมีการแบ่งเป็นกลุ่มวิชาช่างเทคนิคและอุตสาหกรรม, กลุ่มวิชาพาณิชยการ, กลุ่มวิชาคหกรรม แต่หลายคนคงลำบากใจเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะเพราะด้วยภาพลักษณ์ และข่าวเสียหายด้วย แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ตามไปดูกัน จบ ม.3 ต่อ ปวช.เอกอะไรดีหนอ กับ riianroo.com ได้เลย

จบ ม.3 ต่อ ปวช.เอกอะไรดีหนอ

         การเรียนต่อในสายอาชีพสำหรับนักเรียนที่จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 หากต้องการต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี

        มีการเปิดสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา,วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัยพาณิชยการ และอื่นๆ ที่เป็นของเอกชน หลักจากนั้นก็สามารถเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีได้ด้วยนะ อย่างละ 2ปี 

        กลุ่มวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  1. กลุ่มวิชาช่างเทคนิคและอุตสาหกรรม เกษตรกรรม

วิชาช่างก่อสร้าง   แบ่งเป็น ช่างโยธา สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน และการสำรวจ

วิชาช่างกลและซ่อมบำรุง แบ่งเป็น ช่างเครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ช่างยานยนต์ ช่างกลการเกษตร ช่างชิ้นส่วนเครื่องกล

วิชาช่างโลหะและแม่พิมพ์ แบ่งเป็น ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถ ช่างแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ

วิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือแมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม

วิชาแว่นตาและเลนส์ แบ่งเป็น งานช่างแว่นตาและเลนส์

วิชาการช่างต่อเรือและพาณิชย์นาวี  แบ่งเป็น ช่างอู่ต่อเรือ ช่างต่อเรือไม้ เรือไฟเบอร์กลาส นาวาสถาปัตย์ ช่างซ่อมบำรุงเรือ

วิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง

วิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

วิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

วิชางานเกษตรกรรม แบ่งเป็น เกษตรกรรม การประมง

วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แบ่งเป็น เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

  1. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม

วิชาการบริหารทั่วไป, วิชาการบัญชี, วิชาการตลาด, วิชาการเลขานุการ, วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิชาธุรกิจค้าปลีก, วิชาธุรกิจการบริการ, วิชาภาษาต่างประเทศ , วิชาการจัดการสำนักงาน, วิชาธุรกิจสถานพยาบาล, วิชาการประชาสัมพันธ์, วิชาโลจิสติกส์, วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

  1. กลุ่มวิชาศิลปกรรม

วิชาวิจิตรศิลป์, วิชานิเทศศิลป์, วิชาจิตรกรรม, วิชาหัตถกรรม, วิชาประติมากรรม, วิชาช่างทองหลวง, วิชาการถ่ายภาพ, วิชาการภาพพิมพ์, วิชาช่างอัญมณี, วิชาเวชนิทัศน์, วิชาดุริยางค์

  1. กลุ่มวิชาคหกรรม

วิชางานผ้าและเครื่องแต่งกาย แบ่งเป็น ผลิตและตกแต่งสิ่งทอ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ตัดเย็บผ้า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเครื่องแต่งกาย 

วิชางานอาหารและโภชนาการ แบ่งเป็น อาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม

วิชางานคหกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น คหกรรมสำหรับโรงแรม, การบริการ, การผลิต, การแปรรูป

วิชางานเสริมสวย แบ่งเป็น งานช่างเสริมสวย

เส้นทางหลังจากจบ ปวช. แล้วต้องทำอย่างไร

                         หลายคนที่เลือกเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นเวลา 3 ปีแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษามีเส้นทางแรกคือ การเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงค่อยต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ปี ไม่ก็หางานทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนระดับปริญญาภายหลังก็ได้ หรือเส้นทางที่ 2 หากใครอยากสัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เมื่อจบปวช. ปี3แล้วก็สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปีได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อระดับปวส. อีก

ข้อดีของการเรียนสายอาชีพ

  1. เรียนรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติการจริง เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชางานที่เรียนอยู่ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
  2. มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง ในระหว่างเรียนหลายคนได้ทำงาน Part-Time ด้วย หรือ บางสถาบันได้ร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีสุดท้าย และสามารถเข้าทำงานได้เมื่อเรียนจบ ซึ่งเป็นการฝึกใช้ชีวิตในวัยทำงานเลยทีเดียว
  3. ได้วุฒิสมัครงานเร็วกว่า  ในขณะที่คนเรียนสายสามัญเมื่อจบ ม.6 จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ถ้าจะใช้หางานก็สมัครได้เพียงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ(ซึ่งสอบเข้าไม่ง่ายเลย) ในขณะคนที่เรียนสายอาชีพมีสายงานที่กว้างกว่าและตรงกับวิชาที่เรียนมา 
  4. สามารถเทียบโอนเรียนระดับปริญญาได้ ถึงแม้ว่าจะเรียนสายอาชีพและมีงานทำแล้วก็ตาม แต่ในสังคมไทยการมีใบปริญญาถือว่าได้เปรียบอย่างยิ่ง เพราะเป็นใบเบิกทางในการทำงานตำแหน่งที่สูง เลื่อนขั้นเงินเดือน การเรียนต่อในระดับสูง ซึ่งคนที่จบ ปวส. สมัครแบบเทียบโอนได้เลยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซึ่งทำให้ใช้เวลาเรียนจบเร็วกว่าปกติ

            น้อง ๆ คงเห็นแล้วล่ะกลุ่มวิชาการเรียนสายอาชีพ เส้นทางหลังจากการเรียนจบ ข้อดีของการเรียนระดับอาชีวศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับ ม.3 ที่ไม่รู้ว่าจบแล้วอยากต่อสายอะไรดี

แนะนำบทความน่าสนใจ

  เมื่อพูดถึงบาร์บี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยดู ทั้งเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายต้องเคยดูกันบ้างแหละ บาร์บี้ถือเป็นการ์ตูนขวัญใจขอทุกคนอย่างแน่นอน บาร์บี้นั้นเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เลยจะมาแนะนำ บาร์บี้ 6 เรื่องในตำนาน รับรองว่าเป้รเรื่องในดวงใจของหลาย  ๆ คนอย่างแน่นอน

บาร์บี้ 6 เรื่องในตำนาน
 บาร์บี้ 6 เรื่องในตำนาน